انجام پروژه متلب|آموزش متلب|شبیه سازی متلب|پیاده سازی متلب|سفارش متلب|

۱۴۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

بررسی عوامل موثر بر تقسیم نقدی سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل موثر بر تقسیم نقدی سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

بررسی مقایسه ای موفقیت شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری

بررسی مقایسه ای موفقیت شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و کاربرد آن در سری‌های زمانی مالی )مدل‌ GARCH)

مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و کاربرد آن در سری‌های زمانی مالی )مدل‌ GARCH)

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

ارزیابی عملکرد شرطی پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی عملکرد شرطی پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

الویت بندی ویژگی های شخصی حسابرسان،بر قضاوت حرفه ای آنان با فرایند تحلیل سلسله مراتبی

الویت بندی ویژگی های شخصی حسابرسان،بر قضاوت حرفه ای آنان با فرایند تحلیل سلسله مراتبی

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی رگرسیونی و جلوسو

تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی رگرسیونی و جلوسو مورد مطالعه: سهام ده شرکت تشکیل دهنده شاخص داجونز

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

تعیین عوامل موثر و آثار روانی درک سرمایه گذاران انفرادی از ریسک در بورس اوراق بهادار

تعیین عوامل موثر و آثار روانی درک سرمایه گذاران انفرادی از ریسک در بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

ارزیابی کارایی و عملکرد مالی شرکتهای بورس تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظورتشکیل سبد سهام

ارزیابی کارایی و عملکرد مالی شرکتهای بورس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظورتشکیل سبد سهام

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

حد نوسان قیمت روزانه بر رفتار قیمتی سهم و سرمایه‌گذاران ‏بورس با رویکرد استراتژی‌ سرمایه‌گذاری معکوس

اثر حد نوسان قیمت روزانه بر رفتار قیمتی سهم و سرمایه‌گذاران ‏ در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استراتژی‌ سرمایه‌گذاری معکوس

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab

بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کمک حل فازی مسائل چند هدفه

بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کمک حل فازی مسائل چند هدفه

برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی این موضوع اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کدهای MATLAB این موضوع اینجا کلیک کنید

برای تدریس خصوصی این موضوع اینجا کلیک کنید

خانه متلب http://matlabhome.ir

برای دانلود فیلم های پروژه محور این موضوع اینجا کلیک کنید

انجام پروژه متلب

برای دانلود رایگان جزوه کتاب مقاله پایان نامه این موضوع اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
matlab matlab